Onderzoek implementatie beweeginterventies ouderen

In opdracht van de Hersenstichting voert het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport een onderzoek uit naar succesvolle implementatiestrategieën voor beweeginterventies ter bevordering van cognitie. Het betreft sport- en beweeginterventies voor volwassenen (45-65 jaar) en ouderen (65+ jaar). Aan de hand van een literatuurstudie naar implementatiestrategieën en een deskresearch naar strategieën die gebruikt worden bij effectieve/kansrijke beweeginterventies wordt een theoretisch kader geschetst. Vervolgens wordt met behulp van een kwalitatief onderzoek, te weten focusgroepen met de doelgroep en expertinterviews en -meeting met onder andere intermediairs, interventie-eigenaren en onderzoekers, verder ingegaan op succesvolle implementatiestrategieën.

Het aantonen van effectiviteit van beweeginterventies ter bevordering van cognitief functioneren en het verkleinen van het risico op hersenaandoeningen is slechts één element van het REAIM model. Om daadwerkelijk te kunnen zorgen voor impact op de gezondheid is het ook van belang dat de beweeginterventie op de juiste manier ingevoerd en gebruikt wordt. Dit onderzoek geeft meer inzicht in succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies op cognitieve gezondheid voor inactieve thuiswonende volwassen en ouderen te vergroten.

Looptijd: maart 2017 – november 2017.