Gezondheid

Gezondheid is een belangrijk thema waar veel aandacht voor is. Verbetering van gezondheid en vermindering van bijvoorbeeld overgewicht zijn al jaren beleidsdoelen. Preventie krijgt steeds meer aandacht waarbinnen sport als middel wordt ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken binnen het thema sport en gezondheid. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van sport in tijden van ziekte. Hierbij wordt onderzocht welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. Daarnaast volgde het MI in opdracht van de Onderwijsagenda SBGL jaarlijks de (beleids)ontwikkelingen rondom de gezonde school. Tevens rapporteert het MI in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname. Ook doet het MI onderzoek in opdracht van gemeenten, zoals de evaluatie van een interventie of een aanpak gericht op het terrein van sport en gezondheid. Binnen het Kennis Transfer Sportgezondheidszorg voert het MI bovendien verschillende behoeftestudies uit; bijvoorbeeld naar de ervaringen en competenties van trainers rondom pijnklachten. Tot slot doet het MI ook onderzoek naar de motorische fitheid van basisschoolkinderen en de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Actueel

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

Bewegen kan het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen verkleinen. Daarom worden door veel verschillende partijen beweegprogramma’s ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweegprogramma op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen. Hiernaast spelen een netwerk van gemotiveerde betrokkenen, voldoende tijd en voldoende financiële ondersteuning een grote rol in de mate waarin de implementatie van een beweegprogramma succesvol is. Lees verder

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren 

Eén op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om gezond gewicht bij jongeren te realiseren. Het potentiële bereik van deze gemeenten was in 2017 circa 860.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Daarnaast worden via het programma Team:Fit 33.000 kinderen en jongeren potentieel bereikt. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 893.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar (peildatum 30 september 2017). Lees verder

Waardering voor beweeginterventie Natuursprong groot bij professionals en kinderen 

Het merendeel van de professionals en kinderen is erg tevreden over het verloop en de activiteiten van beweeginterventie Natuursprong. Bijna alle professionals zou het initiatief waar buitenspelen in de natuur wordt gestimuleerd aan collega’s aanbevelen. Kinderen die deelnemen aan Natuursprong beoordelen de interventie met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6. Lees verder

Plezier en sociale interactie belangrijk bij bewegen kind met overgewicht

Beweegactiviteiten waarbij plezier en sociale interactie centraal staan bevorderen de beweegdeelname van kinderen met overgewicht. Ook de steun van én het samen bewegen met familieleden is erg belangrijk. Lees verder

Sport en bewegen belangrijk voor mensen met chronische ziekte, maar geen wondermiddel

Veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), ervaren dat bewegen en sport op verschillende manieren belangrijk zijn voor herstel, preventie of acceptatie. De uitkomsten van het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte bevestigen het belang van bewegen en sport voor veel mensen die een depressie of borstkanker hebben (gehad), maar tonen ook aan dat het geen wondermiddel is. Lees verder

Bekendheid van The Daily Mile groeit in het basisonderwijs

The Daily Mile wordt onder basisschooldirecteuren in Nederland steeds bekender. Bedroeg de bekendheid in 2016 63 procent, inmiddels is 71 procent van de basisscholen bekend met het beweeginitiatief. Ook de interesse in The Daily Mile is toegenomen. 8 procent van de basisscholen voert The Daily Mile uit. Dit betekent dat in Nederland tussen de 440 en 690 basisscholen aan The Daily Mile meedoen. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten (2018) (pdf)

Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 (2018) (pdf)

Procesevaluatie van de interventie Natuursprong (2017) (pdf)

Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht (2017) (pdf)

Stats & Stories – Depressie. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2017) (pdf)

Stats & Stories – Borstkanker. Uitkomsten Sport in Tijden van Ziekte (2017) (pdf)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse bij basisscholen. Factsheet 2017/16 (2017) (pdf)

Evaluatie van The Daily Mile (2017) (pdf)

Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol. Factheet 2017/11 (2017) (pdf)

Registratie en incidentie van verdrinkingen in Nederland (2017) (pdf)

Evaluatie Fysieke Vaardigheidstoets Politie. Eindrapport (2017) (pdf)

Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Factsheet 2017/5 (2017) (pdf)

Developing the EPODE academy: The needs and wishes of the members of the EIN (2017) (pdf)

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk (2017) (pdf)

Apps & Devices. Gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen. Websheet 2017/1 (2017)

The Daily Mile. Bekendheid & interesse. Factsheet 2017/3 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam (2016) (pdf)

Procesevaluatie Bewegen op recept. Ervaringen van zorg- en sportprofessionals en deelnemers in de gemeente Nieuwegein (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl (2015) (pdf)

De start van de Gezonde Sportkantine. Uitkomsten 0-meting GSK (2015) (pdf)

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar) (2014) (pdf)

Kijk op de website van Sport in Tijden van Ziekte voor meer publicaties over dit thema.

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.