Onderzoek Combinatiefuncties: verbinders in de 2e tranche!

19/12/2012

Vanuit de Brede impuls combinatiefuncties stellen gemeenten sinds 2008 combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches aan. Deze professionals worden ingezet om de verbinding te leggen tussen de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. In opdracht van het ministerie van VWS voeren het Mulier Instituut en Kennispraktijk verdiepingsonderzoek uit naar de lokale werkwijze en effecten van combinatiefunctionarissen. Bij de uitvoering van het onderzoek is rekening gehouden met de gefaseerde invoering van de impuls.

Uit het onderzoek onder zes tweede-tranche-gemeenten blijkt dat door de inzet van combinatiefunctionarissen het sport- en cultuuraanbod is gestegen en er een kwaliteitsverbetering van het aanbod heeft plaatsgevonden. De sportverenigingen zien een stijging van het aantal jeugdleden en er wordt volop samengewerkt met andere organisaties. De combinatiefunctionarissen hebben duidelijk een verbindende rol waarbij de nadruk van hun activiteiten wat meer dan bij de eerste-tranche-gemeenten ligt op het leggen en verbeteren van samenwerkingsverbanden en het enthousiasmeren van partijen voor deelname. De betrokkenen geven aan dat goede communicatie de belangrijkste succesfactor is voor resultaat. Verschillende lokale contextfactoren blijken bepalend te zijn voor de bereikte effecten. 

De meest genoemde knelpunten zijn te weinig tijd, weinig betrokkenheid van ouders en geringe zichtbaarheid van de combinatiefunctionaris. Dit laatste zou te maken kunnen hebben met het vaak geringe aantal uren dat een combinatiefunctionaris in deze gemeenten per organisatie beschikbaar heeft. Zijn of haar inzet is daarmee minder zichtbaar. 

De eerste fase is vorig jaar afgerond bij zes grote gemeenten (1e tranche). In 2012 is binnen zes middelgrote gemeenten (2e tranche) gekeken in hoeverre de inzet van combinatiefunctionarissen effectief is met het oog op de landelijke doelstellingen. Bovendien is nagegaan onder welke omstandigheden deze effecten al dan niet optreden. Met dank aan de openhartige samenwerking met de gemeenten zijn bij deze meting uiteindelijk 155 online vragenlijsten van combinatiefunctionarissen en direct betrokken scholen, sportorganisaties en culturele organisaties geanalyseerd. Tevens zijn er binnen de zes gemeenten 30 semigestructureerde interviews gehouden. 

In 2013 wordt de monitoring uitgevoerd bij 18 gemeenten (verdeeld over alle tranches) en zal een verbreding plaatsvinden naar de inzet van buurtsportcoaches. 

Klik hier voor de rapportage Impuls lokaal bekeken: verbinders in de tweede tranche. 

Voor vragen over dit rapport kunt u contact opnemen met Anneke von Heijden (Mulier Instituut) of Jarno Hilhorst (Kennispraktijk)