Naar Nieuwsoverzicht

Verenigingsmonitor levert bouwstenen voor vitaliteit Arnhemse sportverenigingen

26/04/2011

Sportbedrijf Arnhem heeft zich, met verenigingsondersteuning, ten doel gesteld dat eind 2014 tien procent van alle Arnhemse sportverenigingen als vitaal kunnen worden aangemerkt met een goed sportaanbod voor elke doelgroep uit de Arnhemse samenleving. Een van de speerpunten om dit doel te bereiken betreft het in kaart brengen van de vitaliteit van de sportverenigingen in Arnhem. Hiervoor heeft men gebruik gemaakt van de Lokale verenigingsmonitor die door het Mulier Instituut is ontwikkeld en uitgevoerd.

Sportbedrijf Arnhem en de Arnhemse Sport federatie heeft een aantal criteria opgesteld op basis waarvan men een overzicht van de vitaliteit van sportverenigingen wil maken. De verenigingsmonitor biedt een eerste aanzet om de criteria in beeld te brengen.

Evenals in andere gemeenten vormen het behoud en werven van leden en (vrijwillig) kader de belangrijkste knelpunten van de Arnhemse verenigingen. In totaal is twee derde van de verenigingen op zoek naar vrijwilligers. Hoewel zeven op de tien verenigingen over voldoende trainers beschikt is zestig procent van de verenigingen altijd op zoek naar nieuwe trainers.

Na de leden en het kader maakt tweevijfde van de verenigingen zich zorgen over de financiën, met name de stijgende kosten. Hoewel driekwart van de verenigingen jaarlijks een positief resultaat heeft, spreekt de helft van de verenigingen van een gezonde financiële positie (56%) en heeft de helft van de verenigingen altijd ruimte binnen de begroting voor onverwachte uitgaven.

Tweederde van de Arnhemse verenigingen geeft aan behoefte te hebben aan professionele ondersteuning (als ze over voldoende middelen zouden beschikken), met name op het gebied van werving van sponsors/adverteerders, ledenwerving, het opstellen van beleidsplannen en de werving/selectie van vrijwilligers. De diensten van het sportbedrijf zijn bij een groot deel van de verenigingen bekend maar lang niet iedereen maakt er gebruik van. Gezien de behoefte van verenigingen ligt hier nog een uitdaging voor verenigingsondersteuning die aansluit bij de eerder omschreven doelstelling.

Download de rapportage Verenigingsmonitor Arnhem 2010 (pdf).