Naar Nieuwsoverzicht

Sport en ruimte: nog veel kennishiaten, maar Frans voorbeeld biedt wenkend perspectief

21/06/2011

Investeren in de kwaliteit van accommodaties en in de nabijheid van accommodaties bij bijvoorbeeld scholen is van groot belang om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan sport. Kennis over gebruik en aanbod van sportaccommodaties wordt echter gehinderd doordat sprake is van een grote versnippering van accommodatiegegevens. Er is geen totaaloverzicht en geen landelijke database van sportfaciliteiten, zoals die in bijvoorbeeld Frankrijk wel bestaat.

Nederlandse burgers zijn doorgaans tevreden over het aanbod van sportaccommodaties. Investeren in de kwaliteit van accommodaties en in de nabijheid van accommodaties bij bijvoorbeeld scholen blijft echter van groot belang om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan sport. Dat blijkt uit de quickscan sportaccommodaties die het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd. Uit het rapport, getiteld Sportinfrastructuur in Nederland, komt verder naar voren dat de kennis over gebruik en aanbod van sportaccommodaties wordt gehinderd doordat in Nederland sprake is van een grote versnippering van accommodatiegegevens. Er ontbreekt een totaaloverzicht en er is geen landelijke database van sportfaciliteiten, zoals die in andere Europese landen wel aanwezig is.

Het verschijnen van het rapport was aanleiding om op 20 juni een expertmeeting te organiseren op het ministerie van VWS. Sabine Quimbert van het Franse Ministerie van Sport sprak daarbij over het ontstaan, de datacollectie, het gebruik en de voor- en nadelen van een database van sportfaciliteiten. Inmiddels zijn in de Franse database gegevens opgeslagen van 260.000 sportvoorzieningen en kunnen er tot op het kleinste niveau overzichten (kaarten) worden samengesteld. Sabine Quimbert onderstreepte in haar presentatie het belang van een dergelijke landelijke database om meer sturing te kunnen geven aan het accommodatiebeleid op landelijk en lokaal niveau. Het feit dat in lage status gebieden per inwoner minder sportfaciliteiten beschikbaar zijn, vormde in Frankrijk aanleiding om gericht te investeren in sportfaciliteiten in achterstandsgebieden.

Na de presentatie van Quimbert schenen Marcel Busser (Kenniscentrum Recreatie), Bart Volkerijk (SportatlasNL) en Cindy Deuning (RIVM) licht op de Nederlandse situatie. De ontwikkelde modellen van het Kenniscentrum Recreatie en de presenteertechnieken van het RIVM bieden kansen om waardevolle beleidsinformatie op te leveren. Met de Sportatlas zijn in Nederland eerste schreden gezet om informatie over het sportaanbod centraal te verzamelen en via een website bijeen te brengen. Daarmee is een basis gelegd om te komen tot landelijke kengetallen, en om gemeenten handvatten te bieden bij vraagstukken omtrent de benodigde sportruimte.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven de kennis over de Franse database en de uitkomsten van de bijeenkomst mee te nemen in een huidige inventarisatie die het uit laat voeren naar de benodigde kennisinfrastructuur sport in Nederland.

Download de rapportage Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties (pdf).

Download de presentatie van Sabine Quimbert (Ministerie van Sport, Frankrijk).

Download de reacties van Marcel Busser (Kenniscentrum Recreatie), Bart Volkerijk (SportatlasNL) en Cindy Deuning (RIVM).