Naar Nieuwsoverzicht

Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst

19/05/2011

De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren voortdurend in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de school enorm boeien en het onderwijs kan de basis leggen voor een levenslange betrokkenheid bij sport en bewegen en voor een actieve leefstijl. Het Mulier Instituut heeft voor de ministeries van VWS en OCW in de Brede Analyse 2010 de balans opgemaakt van initiatieven die de afgelopen jaren gericht waren op het dagelijks laten sporten en bewegen van de jeugd op en rond de school.

De Brede Analyse beschrijft in de eerste plaats de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die rechtstreeks van belang zijn voor sport, bewegen en onderwijs. Zoals verandering van de bevolkingssamenstelling, de toename van bewegingsarmoede en overgewicht onder de jeugd en de opkomst van brede scholen en van buitenschoolse opvang. Vervolgens hoe de sport- en beweegactiviteit van jeugdigen er nu feitelijk voorstaat en hoe het voor hen beschikbare aanbod zich ontwikkelt. Op beide punten is vooruitgang geboekt, maar het doel om alle leerlingen dagelijks te laten bewegen wordt nog bij lange niet gehaald.

Ook wordt een aantal verder reikende ambities behandeld die met sport en bewegen kunnen worden nagestreefd. Zoals een bijdrage aan het verminderen van overgewicht en schooluitval. In het laatste deel van de analyse wordt een aantal toekomstbeelden geschetst. Aangevuld met een beoordeling van de huidige stand van zaken door experts op dit terrein.

Uit de Brede Analyse blijkt dat de ambitieuze doelstellingen met sport en bewegen voor de jeugd op gespannen voet staan met de voorwaarden die nodig zijn voor het behalen daarvan. De recent genomen initiatieven hebben de tekorten hierin niet voldoende weg kunnen werken.

Een belangrijke conclusie is dat we met het ingezette beleid wel op de goede weg zijn. Om de volle winst te pakken en te behouden is het echter noodzakelijk het beleid te continueren en te versterken. Alleen dan kan de ambitie worden gerealiseerd om alle jeugdigen dagelijks te laten deelnemen aan sport en bewegen op en rond school en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en aan een gezonde leefstijl.

Download Sport, Bewegen en Onderwijs: kansen voor de toekomst. Brede Analyse 2010 (pdf).

De publicatie is voor 17,50 euro te bestellen bij het Mulier Instituut: 073-6126401 of info@mulierinstituut.nl.