Naar Nieuwsoverzicht

"Integraal, interactief en SMART"

07/07/2011

Integraal, interactief en SMART geeft inzicht in de ontwikkeling en verankering van sportbeleid. In het onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is daarnaast gekeken naar de inhoud van lokaal sportbeleid en de wijze waarop de monitoring en evaluatie worden vormgegeven.

Totstandkoming van de nota

Twee derde van de gemeenten heeft een beleidsnota sport (en bewegen) en bij dertien procent is een sportnota in ontwikkeling. Bij achttien procent is er geen sportnota en is die ook niet in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van alle nota’s is een beleidsmedewerker sport betrokken. Ambtenaren van andere beleidsterreinen (met name jeugd, gezondheid en onderwijs), inwoners, sportverenigingen, andere lokale organisaties (welzijnsinstellingen, scholen, buurtverenigingen etc.) en regionale of landelijke (koepel)organisaties dragen ook geregeld bij aan nota’s sport.

Doelstellingen

In het beleid is sportstimulering van groot belang. Verder krijgt sport een rol als hulpmiddel bij het oplossen van knelpunten op het gebied van sociale participatie, leefbaarheid, opvoeding en in mindere mate onderwijs en milieu. Veel nota’s bevatten ook doelstellingen met betrekking tot de ondersteuning van sport- en beweegaanbieders, sport en onderwijs, sportaccommodaties, sport- en speelruimte in de wijk, sportieve recreatie, en sport- en beweegevenementen. Bij de formulering van doelstellingen gaat veel aandacht uit naar de doelgroepen jeugd en senioren/ouderen. Ook besteden relatief veel gemeenten in hun sportbeleid specifiek aandacht aan mensen met een beperking.

Van de gemeenten die doelstellingen in hun sport- en beweegnota hebben opgenomen, formuleerde negen procent alle doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden), zestig procent stelde enkele doelstellingen volgens het SMART-principe op en een derde (31%) omschreef geen enkele doelstelling SMART.

Monitoring van beleid

Drie kwart van de gemeenten met doelstellingen ten aanzien van sport (en bewegen) heeft het eigen sport- en beweegbeleid gemonitord en geëvalueerd. Bijna de helft van die gemeenten kent structurele (periodieke) meetmomenten.

Tot slot.

Voor organisaties die gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van hun beleid liggen er kansen om de ervaringen van gemeenten met een integrale en interactieve beleidsontwikkeling te inventariseren en verder te verspreiden. Daarbij is het wenselijk om de activiteiten af te stemmen op de nieuwe inhoudelijke thema’s van het gemeentelijk beleid, waaronder een gezonde actieve leefstijl, sport-, speel- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en voor-, tussen- en naschools sport- en beweegaanbod. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de monitoring en evaluatie van de beleidsdoelen.

Download hier de rapportage Integraal, interactief en SMART (pdf).