Boymansprijs

Boymansprijs: deadline 31 maart 2017

Jaarlijks stelt het NKS Boymansfonds, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijzen ter beschikking:

  • de Boymansprijs ter waarde van € 1.250,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript;
  • de Aanmoedigingsprijs ter waarde van € 450,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde afstudeerscriptie, op hbo-niveau of wo-niveau

Voor inzending komen dissertaties en scripties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi en studenten c.q. afgestudeerden van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Het aanbieden van een dissertatie of scriptie met bijbehorende samenvatting is voor de Boymansprijzen 2017 mogelijk tot 31 maart 2017.

Klik hier voor het reglement voor de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs.

Bij voorkeur ontvangen we de documenten digitaal. Deze kunnen gestuurd worden naar Saskia de Groot.

De documenten mogen ook, in viervoud, worden gestuurd naar:

Mulier instituut
t.a.v. mevrouw S. de Groot
Postbus 85445
3508 AK Utrecht

Op bovengenoemd adres kunt u nadere informatie inwinnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de door hen te hanteren beoordelingscriteria. U kunt hiervoor contact opnemen met Saskia de Groot.

Uitreiking Boymansprijs op Dag van het Sportonderzoek

Op 9 november 2017 worden op de Dag van het Sportonderzoek  in Zwolle de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs uitgereikt. De Boymansprijs is in 2016 gewonnen door dr. Jan-Willem van de Roest (foto) voor zijn dissertatie  ‘From participation to consumption?. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Kriste Homan voor haar masterthesis ‘De sterkste wint, dat is voetbal’.

boymans-2016

Klik hier voor eerdere prijswinnaars.

Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting NKS Boymansfonds wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs is gekoppeld aan een dissertatie en bestaat uit een geldbedrag van  € 1.250, een oorkonde en een bronzen plaquette. De Aanmoedigingsprijs is bestemd voor een afstudeerscriptie en bestaat uit een geldbedrag van € 450, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Stichting NKS Boymansfonds

De Stichting NKS Boymansfonds heeft tot doel om de middelen te beheren die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting  wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen In Nederland en Vlaanderen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Het Mulier Instituut voert sinds november 2016 het secretariaat van de stichting.

mgr. P.J. Boymans

p-j-boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport. gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

 

Het bestuur van de stichting NKS Boymansfonds bestaat uit:

Dick Wijte (voorzitter)
Henk van der Loo (secretaris)
Irene de Kort
Koen Breedveld (niet stemgerechtigd)
Marije Elferink-Gemser
Steven Vos

De volgende personen vormen de beoordelingscommissie (per 1 januari 2017):

Lars Borghouts
Ruud Stokvis
Nicolette Schipper-van Veldhoven

Stichting NKS Boymansfonds

Mulier Instituut
t.a.v. Saskia de Groot (o.v.v. Boymansprijs)
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
s.degroot@mulierinstuut.nl

Op bovengenoemd adres kan ook nadere informatie worden ingewonnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria.